วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 393 view

แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกรมเอเชียตะวันออก (Service Procedure)

ลำดับ ชื่องาน กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1 การให้บริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการติดต่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเทศ/ประเด็นในความดูแลของกรมเอเชียตะวันออก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
2 การติดต่อขอความอนุเคราะห์เข้าถึงข้อมูลในความรับผิดชอบของกรมเอเชียตะวันออก

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3

การขอ Diplomatic Flight Clearances เข้าน่านฟ้าราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนต่างประเทศในประเทศไทย สำหรับหน่วยงานต่างประเทศ (Procedure for requesting diplomatic flights clearances)

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
4 การให้บริการสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดต่อประสานงานกรมเอเชียตะวันออกในการนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศ 1. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
2. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0201/8483 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2566

 

* หมายเหตุ : การให้บริการ หมายความว่า การดำเนินภารกิจปกติของกรมเอเชียตะวันออกที่มีลักษณะเป็นกระบวนการและมีการติดต่อระหว่างกรมฯ กับผู้รับบริการซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เช่น การติดต่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล หรือขอความอนุเคราะห์ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตภารกิจและหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของกรมฯ