วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 1,276 view

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก

ลำดับ ชื่องาน กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1 งานสารบรรณเข้า - ออก (สำหรับเอกสารไม่มีชั้นความลับ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
2 งานประสานนัดหมายศึกษาดูงานหน่วยงานในต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545

2. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0201/8483 ลงวันที่ 4 ต.ค. 2566

3 งานประสานกรณีการขอ Diplomatic Flight Clearances เข้าน่านฟ้าราชอาณาจักรไทยของคณะผู้แทนต่างประเทศในประเทศไทย กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
4 งานจัดโครงการในลักษณะงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
5 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560