วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 352 view

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ในงานติดต่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเทศ/ประเด็นในความดูแลของกรมเอเชียตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลา (รายเดือน) จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง)
ตุลาคม 2565 145
พฤศจิกายน 2565 168
ธันวาคม 2565 144
มกราคม 2566 291
กุมภาพันธ์ 2566 87
มีนาคม 2566 154
เมษายน 2566 115
พฤษภาคม 2566 114
มิถุนายน 2566 108
กรกฎาคม 2566 138
สิงหาคม 2566 122
กันยายน 2566 198

 

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลสถิติที่ผู้รับบริการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ติดต่อขอรับข้อมูลหรือขอความอนุเคราะห์กรมฯ ดำเนินการ/ขอรับคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตภารกิจและหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของกรมฯ ทั้งนี้ สถิติดังกล่าวได้คำนึงถึงข้อจำกัดของกรมฯ ที่มิได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นรูปแบบการ Walk-in สถิติดังกล่าวจึงหมายถึงจำนวนเอกสาร หนังสือราชการ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมฯ ส่งออกตามช่องทางอื่น ๆ