วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2567

| 15,031 view

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคที่สำคัญของโลกทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีจำนวนประชากรในภูมิภาคกว่า 4.6 พันล้านคน ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นตลาดผู้บริโภคและตลาดแรงงานขนาดใหญ่ และส่งผลให้อัตราการเติบโตและผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นที่ตั้งของเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้ และท่าเรือที่สำคัญของโลก รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของหลายประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่สำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานโลกในปัจจุบัน ขณะที่ในมิติด้านประชากร การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีประชากรจำนวนกว่า 4.6 พันล้านคนนั้น ส่งผลให้ภูมิภาคมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านศาสนา วัฒนธรรม ภาษา และชาติพันธุ์ ซึ่งต่างมีปัจจัยเสริมจากคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศที่เป็นหมู่เกาะและภาคพื้นทวีปแตกต่างกันออกไป 

ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจของกรมเอเชียตะวันออกได้กำหนดขอบเขตของประเทศและดินแดนภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กรมเอเชียตะวันออกรับผิดชอบไว้ ดังนี้

1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน

2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย กัมพูชา บรูไนฯ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และติมอร์-เลสเต

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมเอเชียตะวันออก

ข่าวและสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

บทความ/บทวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

...