วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 1,380 view

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมเอเชียตะวันออกไม่มีการจัดจ้างในหมวดงบลงทุน และไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท โดยมีเฉพาะการจัดจ้างที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง