ประกาศทั่วไป

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลืิอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

26 เม.ย. 2567

ประกาศ เกียรติคุณยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมเอเชียตะวันออก

24 ม.ค. 2567

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมเอเชียตะวันออก พ.ศ.๒๕๖๖

14 ก.ย. 2566

คำสั่งกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๓๙/๒๕๖๖ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

13 ก.ย. 2566