ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องรับรองและห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์สำหรับกาประชุมหารือระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้แทนฝ่ายเมียนมา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กรุงเทพฯ

19 มี.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำหรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปราชการ ที่ จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มี.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องปฏิบัติการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับเดินทางไปราชการของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำหรับการเดินทางไปราชการของคณะรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าของขวัญเพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนาม สำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ต.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่า Pocket wifi สำหรับคณะกระทรวงฯ ในการเดินทางไปราชการสำหรับเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

26 ต.ค. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ งวดที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ สำหรับใช้ในราชการกรมเอเชียตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 เม.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าของขวัญเพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงชองฝ่ายกัมพูชา ในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2566

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการเดินทางไปราชการที่จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2566