วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 419 view

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมเอเชียตะวันออก ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

1. ด้านที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (กรมเอเชียตะวันออกไม่มีการประเมินในด้านนี้ เนื่องจากกรมฯ ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2. ด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 

3. ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

4. ด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล