โครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ ๑)

โครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ ๑)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2567

| 465 view

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวนิษา เรืองวงศ์วิทยา ผู้แทนโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาและนางสาวทาง จิ่นเซี๋ย ผู้แทนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแห่งที่สองของนครเฉิงตู พร้อมคณะนักเรียนไทยที่เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์ไทย - จีน (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวณัฐฐ์สิริ นิ่มยี่สุ่น รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ในโอกาสนี้ ผู้แทนฯ ได้รายงานผลความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองโรงเรียน โดยในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาเมืองที่ดีของนครเฉิงตูในด้าน (๑) การพัฒนาผังเมือง (๒) การวางระบบคมนาคมขนส่ง และ (๓) การรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมข้างต้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ให้ครอบคลุมในหลายระดับของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยสถาบันทั้งสองได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างกันเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ