ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกเข้าร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศ ระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 259 view

เมื่อ 26 และ 28 มีนาคม 2567 ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย นายระพีพงศ์ บรรจงศิลป ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 3 และนายคมกฤช จองบุญวัฒนา ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 2 ได้เข้าร่วมเป็นเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรข้าราชการไปประจำการในต่างประเทศระดับเลขานุการและที่ปรึกษา พร้อมทั้งคู่สมรส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ในโอกาสนี้ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกได้นำเสนอข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศควรทราบและยึดปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศที่จะออกไปประจำการ รวมถึงประเด็นละเอียดอ่อนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่ควรทราบสำหรับการออกประจำการต่อไป นอกจากนี้ ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นกับผู้รับฟังการบรรยายในประเด็นที่อยู่ในความสนใจที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วย

อนึ่ง การเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการที่จะออกไปประจำการในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนประเด็นต่างประเทศของไทยอย่างเป็นเอกภาพต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ