กรมเอเชียตะวันออกจัดการประชุมเสวนาในหัวข้อแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - จีน

กรมเอเชียตะวันออกจัดการประชุมเสวนาในหัวข้อแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ไทย - จีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 เม.ย. 2567

| 207 view

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 กรมเอเชียตะวันออกได้จัดการประชุมเสวนาในหัวข้อแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ไทย – จีน โดยได้เชิญนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และประจำการ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง หลายสมัย มาเป็นวิทยากรให้การบรรยายและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารและบุคลากรของกรมเอเชียตะวันออก

          ในระหว่างการประชุม วิทยากรและผู้เข้าร่วมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในประเด็นที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายของไทยต่อจีน เช่น ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนับตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน บทบาทและแนวคิดของผู้นำจีน มุมมองของจีนต่อไทยในมิติการเมืองและวัฒนธรรม แนวปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติราชการในจีนควรทราบ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนในระยะต่อไป

          อนึ่ง การจัดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการตามภารกิจของกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งกรมเอเชียตะวันออกมีแผนดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญในภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของกรม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนภายนอกภาครัฐในกระบวนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ